REGULAMIN SKLEPU GALERII EWA JANOWSKA ART

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Sklep pod domeną ewajanowska.pl – prowadzony przez KURAN International Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru KRS nr 0000786115 prowadzonego przez sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, z siedzibą wykonywania działalności w Toruniu 87-100, ul. Juliana Fałata 17/7, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania, umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu.
 2. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu ewajanowska.pl poprzez dokonanie Zakupu poprzez stronę serwisu.
 3. Formularz kupna-sprzedaży – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający zakup bez potrzeby rejestracji czy zakładania konta i składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu ewajanowska.pl oferty sprzedaży. Zakup jest równoważny z akceptacją Regulaminu Sklepu.

Sprzedawca, Oferent – właściciel serwisu www.ewajanowska.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kuran International z siedzibą w Toruniu, ul. Juliana Fałata 17/7

 1. Kupujący, Oblat, Klient :

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5) Towar / Produkt – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.

6. Oferta – skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu ewajanowska.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 Kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Zamówienie – wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system www.ewajanowska.pl – w wyniku wybrania przez Użytkownika opcji „zamów”. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jaka jest wartość zamówienia, dodatkowo jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji danego zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

9. Koszyk – element systemu ułatwiający Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie ewajanowska.pl dodatkowo umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wartości dokonanych zakupów. Koszyk tworzy się automatycznie w wyniku użycia przez Kupującego opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednej pozycji towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty przez serwis www.ewajanowska.pl, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną pozycje towaru.

10. Przyjęcie oferty/akceptacja – podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (tj. jej przyjęciu), powodując skutek w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem).

11. Sprzedaż – wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zmianami).

12. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu ewajanowska.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.ewajanowska.pl

13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

14. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

15. Sprzedaż – wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zmianami).

§ 2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu ewajanowska.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu ewajanowska.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) przez Kuran International Sp. z o.o.
 2. Usługa korzystania z serwisu ewajanowska.pl ma na celu zapewnienie dostępu do internetowego sklepu ewajanowska.pl zorganizowanego w domenie www.ewajanowska.pl lub w domenie z rozszerzeniem www.ewajanowska.pl, w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów zakupu-sprzedaży towarów. Usługa ta polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedaż w ramach sklepu ewajanowska.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe ewajanowska.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: mozilla firefox w wersji 11.0 i wyższej lub internet explorer w wersji 7.0 i wyższej, opera w wersji 7.0 i wyższej, google chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

DZIAŁ II

§ 4 UŻYTKOWNICY

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu ewajanowska.pl, mogą być wyłącznie: osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownicy i Kupujący korzystają z serwisu www.ewajanowska.pl nieodpłatnie.
 2. Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią i przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Sklep pl o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

§ 5 REJESTRACJA

1. Serwis sklepu  www.ewajanowska.pl nie daje możliwości oraz nie wymaga rejestracji i zakładania konta Użytkownik.

§ 6 KONTO

 1. W celu założenia Konta w Sklepie internetowym ewajanowska.pl, Klient musi dokonać uzupełnienia danych w momencie dokonywania zakupu poprzez formularz zakupowy Sklepu internetowego lub w toku składania Zamówienia. Dla prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest podanie podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail, ich brak skutkuje odmową świadczenia usługi drogą elektroniczną. Klient po zatwierdzeniu Formularza Zakupu zostaje poinformowany o złożeniu zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail, jednocześnie w danym momencie zostanie przesłane na adres Sklepu ewajanowska.pl. Moment ten stanowi zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem ewajanowska.pl, której przedmiotem są usługi i produkty świadczone przez Sklep ewajanowska.pl w ramach serwisu ewajanowska.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres ewajanowskaart@gmail.com lub na piśmie na adres: ewajanowska.pl, Juliana Fałata 17/7, 87-100 Toruń.

Nie dotyczy zamówień indywidualnych/pod zamówienie – Towar/Usługa na zamówienie Klienta.

 1. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już wybrany produkt/produkty by uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu oraz dokonać wyboru sposobu płatności i doprowadzić proces płatności do końca w celu jego realizacji. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany NIP oraz pozostałe niezbędne dane.
 2. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
 3. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są poprawne i aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z danych innych Użytkowników oraz udostępniać swoich danych innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia danych Firmy osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do reprezentowania go i działania w jego imieniu.
 5. Użytkownik nie może przenosić praw do złożonego zamówienia na osoby trzecie.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
 3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: podmiotom obsługującym systemy informatyczne Administratora danych, podwykonawcom oraz kontrahentom, którzy realizują usługi związane ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami, przedstawicielom handlowym, obsłudze technicznej oraz serwisowej, firmie obsługującej elektroniczne transakcje płatnicze, banku w przypadku wybrania ratalnej formy płatności, firmie spedycyjnej realizującej dostawę zamówionego towaru, uprawnionym organom państwowym.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie sklepu.

Dział III ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU ewajanowska.pl

§ 8 WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep ewajanowska.pl jako organizator serwisu ewajanowska.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. Sklep ewajanowska.pl jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
 3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu ewajanowska.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

§ 9 OFERTA

1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się na stronie ewajanowska.pl podane są w złotych polskich (Firma Kuran International Sp. z o.o. nie jest podatnikiem VAT)

2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, a towary wytwarzane pod zamówienie są wykonywane ręcznie i mogą nieznaczeni różnić się od pierwowzoru ze względu na naturalne i niepowtarzalne właściwości farb, betonu, drewna czy metalu.

3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez pracownika Sklepu pl za pośrednictwem serwisu www.ewajanowska.pl najpóźniej na początku składania zamówienia lub na podany adres e-mail w terminie maksymalnie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

4. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego- ze względu na różne właściwości wyświetlaczy w urządzeniach tj. telefonach, komputerach itp.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

b) wycofywania produktów z oferty sklepu;

c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian;

d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;

6) Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu ewajanowska.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

7. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu ewajanowska.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę sprzedaży towaru.

8. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

9. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

10. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na przewidziane przez Sprzedawcę zasady płatności (przelew tradycyjny, karta płatnicza, szybki przelew24h).

11. Koszty transportu ponosi Kupujący/Użytkownik chyba, że warunki dostawy zostały ustalone inaczej w formie pisemnej. Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, Sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący.

12. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie lub oznaczenia jako niedostępne w serwisie ewajanowska.pl.

13. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

§ 10 ZAMÓWIENIE

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać w formularzu zamówienia opcję „zamów” w wyniku czego system serwisu pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.
 2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi treść przyszłej umowy, zawieranej w skutek przyjęcia oferty.
 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.
 4. Przedsiębiorcy chcący otrzymać fakturę (bez VAT – firma KURAN International Sp. zo.o. nie jest podatnikiem VAT) do zamówienia, obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności nr NIP. Jeżeli sprzedaż na rzecz Przedsiębiorcy ma zostać udokumentowana Fakturą na dane składającego zamówienie brak podania nr NIP przy składaniu zamówienia skutkował będzie brakiem możliwości późniejszego wystawienia poprawnej Faktury na rzecz Przedsiębiorcy.

§ 11 PRZYJĘCIE OFERTY

 1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia.
 2. W wyniku przyjęcia oferty przez Użytkownika (zwanego dalej Kupującym) poprzez potwierdzenie zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży.
 3. Strony umowy sprzedaży zobowiązane są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanym, zgodnie z przepisami prawa.
 4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub w formularzu zamówienia.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Kupującemu dokument zawartej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą Kupującego na innym trwałym nośniku (np. w formie pliku PDF). → ustawa o prawach konsumenta.
 6. Sklep internetowy po złożeniu zamówienia przez Klienta weryfikuje je względem aktualnych stanów magazynowych. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość do skorygowania zamówienia względem fizycznych stanów magazynowych sklepu.

7. Przyjęcie oferty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu.

§ 12 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin dostarczenia zakupionego towaru podany jest w opisie danego produktu i jest to orientacyjny czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy. Jednakże w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności, o której mowa w §12 ust. 1 lit. a, c, d, e, g Regulaminu termin zaczyna biec od momentu wpływu pieniędzy na konto bankowe → art. 543 (1) KC.
 2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.
 3. Za zgodą Kupującego zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych (np. okres świąteczny, braki pełnowartościowego produktu, przerwy urlopowe, uszkodzenie towaru na magazynie itp.).
 5. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z Korona-virusem informujemy, że jesteśmy zobligowani do uprzedzenia Państwa o możliwości wystąpienia problemów z terminową realizacją niektórych zamówień z przyczyn od nas niezależnych, tzn. objęcie kwarantanną części pracowników firmy kurierskiej, co automatycznie przyczynia się do wydłużenia terminu realizacji zamówień danego przewoźnika, zamknięcie granic.
 6. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

§ 13 FORMY PŁATNOŚCI

1. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

a) tradycyjny przelew bankowy na nr konta  54 1140 2004  0000  3302  7879  7032 w banku  mBank

b) Przelewy24

c) pełna przedpłata na konto sklepu;

d) płatność kartą kredytową w Serwisie poprzez Stripe

e) obligatoryjna wpłata zaliczki w przypadku zamówienia niestandardowego (realizowanego według indywidualnych wymagań Kupującego).

2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym pośredników płatności do chwili skompletowania i wysłania Towarów.

§ 14 WARUNKI DOSTAWY

 1. Zamówienia wysyłane firmą kurierską. Koszt transportu wynosi już od 25 zł.
 2. Dostawa produktów/towarów przez firmę transportową zlecona przez ewajanowska.pl – usługa odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku złożenia zamówienia na Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta termin dostawy wynosi od 1 do 12 tygodni od dnia złożenia Zamówienia, chyba, że w Umowie Sprzedaży ustalono inaczej.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na Produkt gotowy termin dostawy wynosi 10 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, chyba, że w Umowie Sprzedaży ustalono inaczej.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – termin dostawy liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 15 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Zamówienia dostarczane są firmą kurierską. Koszt transportu: wycena standardowa lub w nietypowych przypadkach indywidualna.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 3. O przewidywanym czasie realizacji Kupujący jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.
 4. W okresach przedświątecznych (ze względu na zwiększoną liczbę zamówień) oraz w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych na drogach, Sklep pl może wystąpić wydłużony czas dostawy.
 5. Jeżeli po ustaleniu telefonicznym lub mailowym klient potwierdzi termin otrzymania przesyłki firmą kurierską i jej nie odbierze, zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zwrotu dostawy.
 6. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, UE i poza UE.
 7. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient ma obowiązek zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

§ 16 KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty odebrania towaru.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego, na adres sklepu w Toruniu, ul. Juliana Fałata 17/7 87-100 Toruń, Polska. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 3 dni od daty złożenia pisma o odstąpieniu od umowy w stanie idealnym, nienaruszonym (bez uszkodzeń i wad). Zwracany w tym trybie produkt powinien zostać odesłany wraz z oryginałem dowodu zakupu.
 3. Chcąc odstąpić od umowy, Kupujący powinien w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres sklepu w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Juliana Fałata 17/7, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewajanowskaart@gmail.com przykładowy formularz dostępny na końcu niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty nieprefabrykowane, stworzone według specyfikacji Kupującego (dotyczy to w szczególności zamówień indywidualnych, zleceń specjalnych, projektów spersonalizowanych).
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrotu produktu od Kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta Kupującego wskazanego w formularzu odstąpienia od umowy. Kupujący zobowiązany jest zwrócić pełnowartościowy produkt

a) Kupujący ponosi bezpośrednie i pełne koszty zwrotu (i zabezpieczenia) produktu w stanie nienaruszonym.

b) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Kupującego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy od zamówienia indywidualnego tj.na specjalne zamówienie Klienta, kwota zaliczki lub zapłaty nie podlega zwrotowi.

8. Zwracany towar musi być w stanie idealnym i pełnowartościowym, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń, zabrudzeń ingerencji. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oryginał Certyfikatu, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa lub braku zwrotu należytej kwoty.

§ 17 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 2. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 – art. 576 k.c. przysługuje jedynie w sytuacji gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 3. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania towaru.
 5. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę zostaje wydłużony do 21 dni.
 6. Poza zasadami ustalonymi w sposób odrębny w niniejszej części, zapisy 16 i § 19 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 18 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z Kurierem firmy transportowej.

a) Reklamacje szkieł i luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera) z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.

2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody w ciągu 72 godzin od dostarczenia towaru jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury, kopii Certyfikatu lub Karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby.

5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji;

b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji zawartych w instrukcji dołączonej do produktu;

6. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny, j/w. wspomniane różnice w wyświetlaczach sprzętów.

7. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.

§ 19 RĘKOJMIA -KONSUMENT

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada za wadę nowego towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 3. W zakresie terminów i uprawnień Konsumenta i Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 – 576 k.c.).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów.
 7. Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz z opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: ewajanowskaart@gmail.com lub na adres Sprzedawcy:

Sklep ewajanowska.pl ul. Juliana Fałata 17/7, 87-100 Toruń

 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: ewajanowskaart@gmail.com, Juliana Fałata 17/7, 87-100 Toruń
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
 3. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Sprzedawca odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Jeżeli Towar nie zostanie przez Konsumenta odebrany i zostanie zwrócony do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail, informując go o możliwości osobistego odbioru Towaru lub możliwości ponownego przesłania wówczas już na koszt Konsumenta. Konsument ma 30 dni na odbiór osobisty zwróconego Towaru lub złożenie oświadczenia o ponownej wysyłce. Po przekroczeniu tego terminu zwrócony Towar zostaje uznany za niechciany/porzucony. Sprzedawcy, który jest uprawniony do obciążenia kosztami magazynowania Konsumenta, a w przypadku braku przestrzeni magazynowej do utylizacji Towaru na koszt i ryzyko Konsumenta. W przypadku utylizacji Sprzedający nie ma obowiązku zwrócenia Konsumentowi ceny zakupu.

DZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik występujący w serwisie ewajanowska.pl może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą określonego Konta poprzez wypełnienie dostępnego na na końcu niniejszego Regulaminu stosownego formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.
 2. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób Sprzedający nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu. Kupujący dokonujący płatności przy użyciu „płatności elektronicznych” powinien w sposób szczególny chronić informacje przed ich ujawnieniem osobom trzecim.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn zmiana przepisów prawa.
 5. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 ,ustawy o prawach konsumenta a dnia 30 maja 2014 r.
 6. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Sklepu ewajanowska.pl, Użytkownik nie może ponownie skorzystać z możliwości zakupu poprzez serwis ewajanowska.pl bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje lub zapisy niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 21 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sklep ewajanowska.pl lub są realizowane niezgodnie z treścią umowy lub przepisów
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail lub tradycyjnej pisemnej/listownej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Produktu, dane na Użytkownik zamówił w serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Sklep ewajanowska.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w piśmie.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściciel serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany Kupującemu.

§ 22 SPORY

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem ewajanowska.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep ewajanowska.pl w ramach serwisu www.ewajanowska.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi Sklepem ewajanowska.pl, przez będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 23 MOC REGULAMINU

1.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że bez postanowień dotkniętych nieważnością stosowanie Regulaminu stałoby się niemożliwe.

§ 24 PRAWA AUTORSKIE

1. Przedstawione na stronie Sklepu internetowego szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

§ 24 OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://www.www.ewajanowska.pl/regulamin
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie https://www.ewajanowska.pl/regulamin.
 3. Właściciel serwisu ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Użytkownik, w terminie 14 dni, ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy. Milczenie Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją zmian Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na niniejszej stronie https://www.ewajanowska.pl/regulamin.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

Wzór